Originele cadeaus voor hondenliefhebbers Artikel kopen = KNGF steunen Vragen? Bel 020-496 93 33

Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen gedaan in de webshop van KNGF Geleidehonden. Door een bestelling te plaatsen, geeft de klant aan dat hij/zij met de algemene verkoopvoorwaarden akkoord gaat.


1. Overeenkomsten
Een overeenkomst tussen KNGF Geleidehonden en de klant komt tot stand nadat de klant:

  1. een bestelling heeft geplaatst in de webshop van KNGF Geleidehonden door middel van het volledig en correct invullen van het bestelformulier in deze webshop;
  2. de betaling van de bestelling heeft laten plaatsvinden door middel van het selecteren van een betaalmethode en het invullen van de gevraagde gegevens;
  3. op het door de klant opgegeven e-mailadres een bevestiging heeft gekregen dat zijn/haar bestelling is ontvangen (de ontvangstbevestiging).

2. Prijzen en aanbiedingen
Alle aanbiedingen in de webshop van KNGF Geleidehonden zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. KNGF Geleidehonden behoudt zich het recht voor om aanbiedingen gedaan in de webshop in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden. Voor de gevolgen van type- of opmaakfouten aanvaardt KNGF Geleidehonden geen aansprakelijkheid.

Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief btw. Bestellingen kunnen uitsluitend naar een Nederlands adres verzonden worden. Voor elke bestelling wordt een bijdrage in de handling- en verzendkosten in rekening gebracht van € 2,95 voor een brievenbusstuk of € 6,95 voor een pakketstuk, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3. Levering/verzendingstermijnen
Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. Dit wordt vermeld in de webshop. De verzendtijd bedraagt normaliter maximaal vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling, tenzij op de website van KNGF Geleidehonden anders is aangegeven. De overkomstduur geldt als indicatie en niet als uiterlijke termijn. Wanneer de overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook door KNGF Geleidehonden overschreden wordt, zal KNGF Geleidehonden de klant hiervan (telefonisch, per brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst met KNGF Geleidehonden te ontbinden, door dit schriftelijk (per brief of e-mail) aan KNGF Geleidehonden te melden. 

4. Ruilen & retourneren
De klant is gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende artikel te ontbinden en het artikel te retourneren. KNGF Geleidehonden zal dan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde artikel het aankoopbedrag retourneren mits het betreffende artikel onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk gebruikt of bewerkt is en voorzien is van de originele verpakking en (info)kaartjes. Retourzendingen dienen gericht te worden aan: KNGF Geleidehonden, Postbus 544, 1180 AM Amstelveen

De kosten van het terugzenden van het betreffende artikel zijn voor eigen rekening. Heeft KNGF Geleidehonden de klant per abuis een verkeerd artikel toegestuurd, dan betaalt KNGF Geleidehonden natuurlijk de retourkosten. Let op! Als de klant een verkeerd artikel ontvangt of een klacht heeft over een artikel, dienen de artikelen altijd teruggestuurd te worden aan KNGF Geleidehonden.

De klant kan een artikel binnen 14 dagen na ontvangst ruilen tegen hetzelfde artikel in een andere maat of kleur. De kosten voor het retour sturen zijn dan voor eigen rekening. Na ontvangst van het retourpakket, stuurt KNGF Geleidehonden het artikel in de gewenste maat/kleur gratis toe. Het is alleen mogelijk een artikel te ruilen op basis van maat of kleur, er kunnen geen artikelen worden geruild tegen andere soorten artikelen. Als de klant voor het geretourneerde artikel een ander soort artikel in de plaats wil ontvangen, moet een nieuwe bestelling worden geplaatst in de webshop.

5. Terugbetaling
Indien er sprake is van een retourzending wordt het aankoopbedrag teruggestort op de bankrekening van de klant. Hierbij worden de gegevens gebruikt zoals door de klant zijn opgegeven bij het plaatsen van de bestelling.  Kosten die in rekening zijn gebracht voor de verzending, kunnen niet teruggestort worden. De klant kan er ook voor kiezen om, indien er een persoonlijk account is aangemaakt in de webshop, het saldo bij KNGF Geleidehonden te laten staan voor gebruik bij een latere bestelling.

6. Garanties
Op de door KNGF Geleidehonden geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant van de KNGF-producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

7. Privacy
Om gegevens van de klant te beschermen, zijn alle pagina's waar persoonsgegevens ingevoerd kunnen worden, beveiligd met een SSL certificaat. KNGF Geleidehonden legt klantgegevens vast voor de acceptatie en uitvoering van de bestelling. Tenzij de klant heeft aangegeven hier geen prijs op te stellen, zullen klantgegevens worden opgenomen in een centraal bestand van KNGF Geleidehonden. Deze gegevens kan KNGF Geleidehonden gebruiken om de klant te informeren over interessante aanbiedingen uit onze webshop en andere producten. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. De verwerking van deze gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

De klant heeft recht op inzage in geregistreerde gegevens en verbetering/verandering/aanpassing van deze gegevens. Vragen over inzage in persoonsgegevens of klachten over privacy kan men (schriftelijk via brief of e-mail) richten aan KNGF Geleidehonden.

8. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
KNGF Geleidehonden is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde artikel ligt bij de klant. Op het moment van verzenden van het artikel gaat het risico van het artikel op de klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door KNGF Geleidehonden kunnen worden uitgesloten.

De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door KNGF Geleidehonden geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

KNGF Geleidehonden garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door KNGF Geleidehonden geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

KNGF Geleidehonden is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en KNGF Geleidehonden, dan wel tussen KNGF Geleidehonden en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en KNGF Geleidehonden. 

9. Klachten
Klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen zo spoedig mogelijk door KNGF Geleidehonden in behandeling worden genomen. De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de afdeling Secretariaat van KNGF Geleidehonden. Dit kan via het contactformulier van de webshop op de website.


Een bij KNGF Geleidehonden ingediende klacht wordt binnen een termijn van vijf werkdagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, antwoordt KNGF Geleidehonden binnen de termijn van vijf werkdagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een inhoudelijke reactie kan verwachten.

10. Adreswijziging
Zolang KNGF Geleidehonden geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de klant geacht woonachtig te zijn op het laatst bij het KNGF Geleidehonden bekende adres en blijft de klant aansprakelijk voor de door hem/haar bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd. 

11. Toepasselijke recht
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de KNGF Geleidehonden webshop is het Nederlands recht van toepassing.